„Darbs ar klientiem. Motivācija. Intervēšana. Psiholoģiskā pašaizsardzība.”

Apmācību programmas mērķi –

  • Pilnveidot darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas intervēšanas tehnikas HPP darba praksē; 
  • Saprast savu motivāciju darbā un padziļināt prasmes izprast klienta motivāciju;  
  • Uzlabot psiho-emocionālo noturību darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem klientiem.

Mērķauditorija: Speciālisti –...

Info ievietota: 20:47 / 21.10.2016
„Cilvēkresursu vadība sociālā darba iestādēs”

Kursa apjoms: 1 apmācību diena 8 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 8 akad. st seminārā.

Dalībnieku skaits:  20 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja: Ruta Kaupe (MBA)

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma...

Info ievietota: 20:46 / 21.10.2016
„Profesionāla personisko resursu pielietošana darbā ar atkarīgiem klientiem”

Apmācību programmas mērķi -

  • dot izpratni par atkarību un atkarīgu cilvēku personības īpatnībām;  
  • sniegt zināšanas par intervences metodēm (motivējošā intervija , uz risinājumu orientēta īstermiņa pieeja) 
  • uzlabot praktiskās komunikācijas iemaņas darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem vai agresīvajiem klientiem. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie...

Info ievietota: 20:44 / 21.10.2016
„Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana palīdzošo profesiju darbā”

Seminārs dos iespēju:

 

  • noteikt savas personīgās robežas (spēles ietveros);
  • uzzināt daudz jauna par sevi un savu saskarsmes stilu;
  • saņemt dalībnieku atgriezenisko saiti un gūt izpratni par to, kā es izskatos citu acīs, kā mani uztver un kā viņi jūtās saskarsmē ar mani;
  • izdarīt korekcijas tam, ko vēlaties mainīt sevī, iesākumā – metaforā, bet ļoti uzskatāmā veidā, lai pēc tam šīs vērtīgās atziņas pārnestu uz reālo dzīvi.

 

Mērķauditorija: Palīdzošo...

Info ievietota: 20:42 / 21.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar manipulatīviem un agresīviem klientiem. Attīstīt prasmes identificēt manipulatīvos, agresīvos klientus, mācīties izprast un atpazīt šos klientus, viņu personības iezīmes un uzvedības īpatnības. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā - videofilmēšanu un analīzi, kas interaktīvi palīdz veidot praktiskās iemaņas un pilnveidot prasmes (50% no kopējā apmācību laika)

Apmācību programma veidota balstoties uz pasniedzējas 13 gadu darba pieredzi organizācijā, kas sniedz sociālos un profilakses pakalpojumus, 15 gadu pieredzi apmācību vadītājas darbā, iegūto izglītību, kā arī daudzām papildinošām apmācībām un semināriem ārvalstīs.

Apmācību programmas izklāsts: Pilnveidota izpratne par klienta nozīmīgumu, padziļinātas zināšanas par  neapmierinātajiem un grūtajiem klientiem, prasme atpazīt un izprast klientu tipus, personības īpatnības un viņu agresīvas uzvedības cēloņus, izpratne un prasme atbilstoši rīkoties grūtās situācijās.

8 st apmācības kursā

Klienta vērtība un nozīmīgums sociālajā darba. Saskarsmes veidošana. Uzvedības stili komunikācijā.

Kā izpaužas laba klientu apkalpošana ikdienā: Septiņi praktiski baušļi; Pieci Zelta pamatlikumi. Ieteikumi efektīvai klientu apkalpošanai

Kāpēc rodas neapmierinātais klients? Klientu tipi, atkarību izraisošo vielu ietekme. Izpratne un spēja atpazīt manipulatīvos, agresīvos klientus. Rīcība neapmierināta klienta apkalpošanā: reakcija uz neapmierinātību, rīcība agresīva klienta situācijā.  

Konfliktu risināšanas taktika – 4 pamatlietas. Praktiskās pieejas konfliktu risināšanai – diskusija par ikdienas praksi savā darbā.

Stresnoturība. Spriedzes mazināšana, lietas, kas palīdz saskarsmē.

16 st apmācības kursā

Klienta vērtība un nozīmīgums sociālajā darba. Saskarsmes veidošana, atbilstoši komunikācijas mērķim, izpratne par atšķirīgiem mērķiem un interesēm. Komunikācijas barjeras. Uzvedības stili komunikācijā.

Pamatprincipi labai saskarsmei: Attieksme, Iespaids, Sasveicināšanās, Saruna, Neverbālā valoda. Kā izpaužas laba klientu apkalpošana ikdienā: Septiņi praktiski baušļi; Pieci Zelta pamatlikumi. Ieteikumi efektīvai klientu apkalpošanai

Kāpēc rodas neapmierinātais klients? Klientu tipi, atkarību izraisošo vielu ietekme. Izpratne un spēja atpazīt manipulatīvos, agresīvos klientus.. Rīcība neapmierināta klienta apkalpošanā: reakcija uz neapmierinātību, rīcība agresīva klienta situācijā.  

Konfliktu risināšanas taktika – 4 pamatlietas. Stratēģijas izvēle atbilstoši situācijai. Praktiskās pieejas konfliktu risināšanai – diskusija par ikdienas praksi savā darbā.

Stresnoturības nostiprināšana. Stresa vadīšana sevī – 10 ieteikumi. Spriedzes mazināšana, lietas, kas palīdz saskarsmē.

Praktiskās darbības analīze: lomu spēles ar videofilmēšanu: gadījumi ar neapmierinātiem, manipulatīviem klientiem. Situācijas analīze, secinājumi, ieteikumi. Izspēlētas 3 situācijas.

24 st apmācības kursā tēmas tiek aplūkotas padziļināti. Papildinājums ar praktiskām nodarbībām, t.sk.mājas uzdevuma analīze.

Padziļināta diskusija par grūto klientu uzvedības cēloņiem, iemesliem. Saņemti un apspriesti neapmierinātības iebildumu pārvarēšanas ceļi: kā rīkoties, verbālie aspekti, ko vajag un nevajag. Darbs ar klienta iebildumiem: tehnikas, reakcija uz teikto.

Komunikācija par telefonu: pamatlietas sapratnes uzlabošanai.

Pēc 2. Dienas dalībnieki saņem mājas darba uzdevumu: jauniegūto zināšanu pielietojums praksē ar sava konkrēta gadījuma aprakstu un kopīgu tā analīzi 3.dienas nodarbībās.

Praktiskas lomu spēles ar videofilmēšanu: gadījumi ar neapmierinātiem, manipulatīviem klientiem. Situācijas analīze, secinājumi, ieteikumi. Piedalās visi dalībnieki, atbilstoši vairāk izspēlēto situāciju.

Noslēgums: atbildes uz individuāliem jautājumiem. Izdales materiāls par veiksmīgu komunikāciju un darbu ar grūtiem klientiem (max 25 lpp). Kopsavilkums. Sertifikātu izsniegšana.

Semināra izmaksas:       650,- EUR par 8 astronomisko stundu programmu  (organizācija, pasniedzēji,  izdales materiāli).Papildus: ceļa izdevumi degvielai un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās.

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes, pielietojot intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas, paņēmienus sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks veicināta izpratne par sociāli-psiholoģiskām intervences pieejām un metodēm, to iespējām un praktisku izmantošanu sociālā darba praksē ar dažādām klientu grupām. 

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas konsultēšanas tehnikas sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācību laikā tiks padziļinātas sociālo darbu veicēju zināšanas un attīstītas prasmes dažādās konsultēšanas tehnikās, uzlabotas komunikāciju prasmes, sniegts ieskats konsultēšanas specifikā ar dažādām klientu grupām.

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences un iegūt padziļinātas saskarsmes prasmes darbā ar klientiem. Praktiski apgūt tehnikas un prasmes jautājumu uzdošanā – tādu jautājumu uzdošana, kas palīdz attīstīt sarunu, radīt refleksiju un uzlabot saskarsmi. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, lomu spēlēm, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā -...

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences konflikta risināšanā. Rast izpratni par dažādiem konflikta cēloņiem un tā risināšanas veidiem, palīdzot atklāt katra speciālista personīgo stratēģiju, izmantojot praktiskus konflikta risināšanas paņēmienus. 

Programmas īss satura izklāsts: Mācību procesā tiks aplūkoti konfliktu cēloņi, veidi, konfliktā iesaistīto personu tipi, mijiedarbība, jūtu veidi un izpausmes. Tiks apgūtas konfliktu risināšanas metodes,...

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Uz klientu/personu orientētā pieeja sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes izmantot uz klientu/personu orientēto pieeju sociālā darba praksē, vēršot uzmanību uz šādām pieejām: profesionālā – kolēģu starpā, un palīdzošā – starp klienta sistēmām. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, kas interaktīvi palīdz veidot praktiskās iemaņas...

Info ievietota: 16:26 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām- attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas pieejas.

 Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks aplūkotas atkarību raisošās vielas, to klasifikācija, atkarības vielu lietošanas ietekme  uz cilvēka...

Info ievietota: 16:22 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām diagnosticēta hroniska saslimšana, t.sk., onkoloģiska, infekciju slimību u.c., par kurām personai nav noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar personām, kurām ir diagnosticēta hroniska saslimšana,  onkoloģiska, infekcijas( HIV, C hepatīts), tuberkuloze u.c. slimības t.sk. par kurām personai noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem, sociālā darba praksē . Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas...

Info ievietota: 16:15 / 27.10.2016
Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes sadarbības veidošanā sociālā darba praksē. Attīstīt sociālo darbinieku spējas saskatīt sadarbības iespējas starpinstitucionālā un starpprofesionālā izpratnē. Mācīties saskatīt resursus sadarbībai visos sociālā darba prakses līmeņos (mikro, mezo, makro). 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem un testiem, gadījumu...

Info ievietota: 16:13 / 27.10.2016