„Darbs ar klientiem. Motivācija. Intervēšana. Psiholoģiskā pašaizsardzība.”

Apmācību programmas mērķi –

 • Pilnveidot darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas intervēšanas tehnikas HPP darba praksē; 
 • Saprast savu motivāciju darbā un padziļināt prasmes izprast klienta motivāciju;  
 • Uzlabot psiho-emocionālo noturību darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem klientiem.

Mērķauditorija: Speciālisti –...

Info ievietota: 20:47 / 21.10.2016
„Cilvēkresursu vadība sociālā darba iestādēs”

Kursa apjoms: 1 apmācību diena 8 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 8 akad. st seminārā.

Dalībnieku skaits:  20 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja: Ruta Kaupe (MBA)

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu un komandas vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un monitoringa darbā.

9 gadu pieredze kā “Komunikāciju Akadēmijas” lektorei-konsultantei menedžmenta, pārdošanas un klientu apkalpošanas jautājumos. Praktiska pieredze apmācību programmu izstrādē un īstenošanā, balstoties uz personisko pieredzi pārdevēju kolektīva, individuāla uzņēmuma, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēja - centra vadīšanā.

Agita Sēja

Biedrības "DIA+LOGS" HIV profilakses un sociālā darba programmu koordinatore.

Sociālā darba maģistre,  geštaltterapeite. 13  gadu  praktiska pieredze darbā ar narkotiku lietotājiem.

Jūsu ieguvums:

 

 • pārskats par teorētiskā un praktiskā menedžmenta atziņu pielietojumu profesionālajā ikdienā,
 • menedžmenta lēmumu sasaiste ar praksi sociālā darba iestādēs,
 • padziļināta izpratne par sevi, kā vadītāju.

 

Semināra programma:

11:00 – 11:30  Iepazīšanās. Ievads: Vadības būtība, mērķi, uzdevumi

11:30 – 12:20  Vadības darbs – realitāte ikdienā. Kādas prasmes vairo vadītāja efektivitāti?

12:20 – 13:00  Vadības efektivitāte – kopīgais un atšķirīgais uzņēmējdarbības un sociālā darba vidē.

5 K lietu īstenošanai un 10 soļi efektīvai konkrētu projektu vadībai

13:00 –14:30 Vadītāja darba aspekti:

 • Vadības stils: pašizvērtējums, vadības stilu dažādība, praktisks pielietojums
 • Motivācija: izpratne par pašmotivāciju darbam
 • Vadītāju panākumu atslēgas: pētījumi un prakse

14:30 –15:00 Pārtraukums

15:00 – 15:30 Sociālā darba iestādes vadītāja darba specifika.

15:30 –17:00 Komandas darbs

 • Lomas komandas darbā: pašizvērtējums, Belbina teorija par lomām komandā, diskusija par praktisko pielietojumu
 • 10 ieteikumi veiksmīgam komandas darbam
 • 10 soļi sadarbībai ar „grūtiem” kolēģiem
 • 10 soļi negatīvas uzvedības novēršanai (darbiniekiem)

Kopsavilkums. J&A. Apliecinājumi.

Metodika:
Interaktīvs, praktisks apmācību kurss, kas vērsts uz vadības teorijas atziņu sasaisti ar praksi. Kritiskās domāšanas pieeja un grupu diskusijas. Interaktīvas nodarbības ar lomu spēlēm, testiem, viedokļu argumentāciju. Praktiski piemēri un gadījumu analīzes. Individuāli ieteikumi.

Semināra izmaksas:       650,- EUR (organizācija, pasniedzēji,  izdales materiāli).

Izmaksas ir bez PVN, jo biedrība nav PVN maksātājs.

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv 

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:46 / 21.10.2016
„Profesionāla personisko resursu pielietošana darbā ar atkarīgiem klientiem”

Apmācību programmas mērķi -

 • dot izpratni par atkarību un atkarīgu cilvēku personības īpatnībām;  
 • sniegt zināšanas par intervences metodēm (motivējošā intervija , uz risinājumu orientēta īstermiņa pieeja) 
 • uzlabot praktiskās komunikācijas iemaņas darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem vai agresīvajiem klientiem. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie...

Info ievietota: 20:44 / 21.10.2016
„Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana palīdzošo profesiju darbā”

Seminārs dos iespēju:

 

 • noteikt savas personīgās robežas (spēles ietveros);
 • uzzināt daudz jauna par sevi un savu saskarsmes stilu;
 • saņemt dalībnieku atgriezenisko saiti un gūt izpratni par to, kā es izskatos citu acīs, kā mani uztver un kā viņi jūtās saskarsmē ar mani;
 • izdarīt korekcijas tam, ko vēlaties mainīt sevī, iesākumā – metaforā, bet ļoti uzskatāmā veidā, lai pēc tam šīs vērtīgās atziņas pārnestu uz reālo dzīvi.

 

Mērķauditorija: Palīdzošo...

Info ievietota: 20:42 / 21.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar manipulatīviem un agresīviem klientiem. Attīstīt prasmes identificēt manipulatīvos, agresīvos klientus, mācīties izprast un atpazīt šos klientus, viņu personības iezīmes un uzvedības īpatnības. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā -...

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes, pielietojot intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas, paņēmienus sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks veicināta izpratne par sociāli-psiholoģiskām intervences pieejām un metodēm, to iespējām un praktisku izmantošanu sociālā darba praksē ar dažādām klientu grupām. 

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas konsultēšanas tehnikas sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācību laikā tiks padziļinātas sociālo darbu veicēju zināšanas un attīstītas prasmes dažādās konsultēšanas tehnikās, uzlabotas komunikāciju prasmes, sniegts ieskats konsultēšanas specifikā ar dažādām klientu grupām.

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences un iegūt padziļinātas saskarsmes prasmes darbā ar klientiem. Praktiski apgūt tehnikas un prasmes jautājumu uzdošanā – tādu jautājumu uzdošana, kas palīdz attīstīt sarunu, radīt refleksiju un uzlabot saskarsmi. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, lomu spēlēm, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā -...

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences konflikta risināšanā. Rast izpratni par dažādiem konflikta cēloņiem un tā risināšanas veidiem, palīdzot atklāt katra speciālista personīgo stratēģiju, izmantojot praktiskus konflikta risināšanas paņēmienus. 

Programmas īss satura izklāsts: Mācību procesā tiks aplūkoti konfliktu cēloņi, veidi, konfliktā iesaistīto personu tipi, mijiedarbība, jūtu veidi un izpausmes. Tiks apgūtas konfliktu risināšanas metodes,...

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Uz klientu/personu orientētā pieeja sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes izmantot uz klientu/personu orientēto pieeju sociālā darba praksē, vēršot uzmanību uz šādām pieejām: profesionālā – kolēģu starpā, un palīdzošā – starp klienta sistēmām. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, kas interaktīvi palīdz veidot praktiskās iemaņas...

Info ievietota: 16:26 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām- attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas pieejas.

 Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks aplūkotas atkarību raisošās vielas, to klasifikācija, atkarības vielu lietošanas ietekme  uz cilvēka...

Info ievietota: 16:22 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām diagnosticēta hroniska saslimšana, t.sk., onkoloģiska, infekciju slimību u.c., par kurām personai nav noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar personām, kurām ir diagnosticēta hroniska saslimšana,  onkoloģiska, infekcijas( HIV, C hepatīts), tuberkuloze u.c. slimības t.sk. par kurām personai noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem, sociālā darba praksē . Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas...

Info ievietota: 16:15 / 27.10.2016
Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes sadarbības veidošanā sociālā darba praksē. Attīstīt sociālo darbinieku spējas saskatīt sadarbības iespējas starpinstitucionālā un starpprofesionālā izpratnē. Mācīties saskatīt resursus sadarbībai visos sociālā darba prakses līmeņos (mikro, mezo, makro). 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem un testiem, gadījumu...

Info ievietota: 16:13 / 27.10.2016