„Darbs ar klientiem. Motivācija. Intervēšana. Psiholoģiskā pašaizsardzība.”

Apmācību programmas mērķi –

  • Pilnveidot darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas intervēšanas tehnikas HPP darba praksē; 
  • Saprast savu motivāciju darbā un padziļināt prasmes izprast klienta motivāciju;  
  • Uzlabot psiho-emocionālo noturību darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem klientiem.

Mērķauditorija: Speciālisti –...

Info ievietota: 20:47 / 21.10.2016
„Cilvēkresursu vadība sociālā darba iestādēs”

Kursa apjoms: 1 apmācību diena 8 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 8 akad. st seminārā.

Dalībnieku skaits:  20 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja: Ruta Kaupe (MBA)

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma...

Info ievietota: 20:46 / 21.10.2016
„Profesionāla personisko resursu pielietošana darbā ar atkarīgiem klientiem”

Apmācību programmas mērķi -

  • dot izpratni par atkarību un atkarīgu cilvēku personības īpatnībām;  
  • sniegt zināšanas par intervences metodēm (motivējošā intervija , uz risinājumu orientēta īstermiņa pieeja) 
  • uzlabot praktiskās komunikācijas iemaņas darbā ar klientiem - atkarību vielu lietotājiem, kā grūtajiem vai agresīvajiem klientiem. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie...

Info ievietota: 20:44 / 21.10.2016
„Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana palīdzošo profesiju darbā”

Seminārs dos iespēju:

 

  • noteikt savas personīgās robežas (spēles ietveros);
  • uzzināt daudz jauna par sevi un savu saskarsmes stilu;
  • saņemt dalībnieku atgriezenisko saiti un gūt izpratni par to, kā es izskatos citu acīs, kā mani uztver un kā viņi jūtās saskarsmē ar mani;
  • izdarīt korekcijas tam, ko vēlaties mainīt sevī, iesākumā – metaforā, bet ļoti uzskatāmā veidā, lai pēc tam šīs vērtīgās atziņas pārnestu uz reālo dzīvi.

 

Mērķauditorija: Palīdzošo...

Info ievietota: 20:42 / 21.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar manipulatīviem un agresīviem klientiem. Attīstīt prasmes identificēt manipulatīvos, agresīvos klientus, mācīties izprast un atpazīt šos klientus, viņu personības iezīmes un uzvedības īpatnības. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā -...

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes, pielietojot intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas, paņēmienus sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks veicināta izpratne par sociāli-psiholoģiskām intervences pieejām un metodēm, to iespējām un praktisku izmantošanu sociālā darba praksē ar dažādām klientu grupām. 

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:28 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes izmantojot dažādas konsultēšanas tehnikas sociālā darba praksē. 

Programmas īss satura izklāsts: Apmācību laikā tiks padziļinātas sociālo darbu veicēju zināšanas un attīstītas prasmes dažādās konsultēšanas tehnikās, uzlabotas komunikāciju prasmes, sniegts ieskats konsultēšanas specifikā ar dažādām klientu grupām.

Lasīt vairāk

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences un iegūt padziļinātas saskarsmes prasmes darbā ar klientiem. Praktiski apgūt tehnikas un prasmes jautājumu uzdošanā – tādu jautājumu uzdošana, kas palīdz attīstīt sarunu, radīt refleksiju un uzlabot saskarsmi. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, lomu spēlēm, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, 16 un 24 st kursā - videofilmēšanu un analīzi, kas interaktīvi palīdz veidot praktiskās iemaņas un pilnveidot prasmes (50% no kopējā apmācību laika)

Apmācību programma veidota balstoties uz pasniedzējas 13 gadu darba pieredzi organizācijā, kas sniedz sociālos un profilakses pakalpojumus, 15 gadu pieredzi apmācību vadītājas darbā (autorprogrammas saskarsmes komunikācijā), iegūto izglītību, kā arī daudzām papildinošām apmācībām un semināriem ārvalstīs.

Apmācību programmas izklāsts: Pilnveidota izpratne par saskarsmes ar klientu nozīmīgumu, apzināti savi resursi veiksmīgas komunikācijas veidošanai, padziļinātas zināšanas par verbālās un neverbālās komunikācijas aspektiem, iespaida un uzticības veidošanos, praktiski trenētas prasmes klausīties, uzdot jautājumus, veidot pozitīvu iespaidu (videofilmēšana ar analīzi), izprast klientu tipus un atbilstoši komunicēt, arī situācijās ar neapmierinātu klientu.

8 st apmācības kursā

Labas komunikācijas prasmes nozīme saskarsmē klientu apkalpošanā. Ieteikumi saskarsmes veidošanai.

Klientam atbilstoša komunikācijas stila izvēle. Klienta specifikas ievērtēšana (atkarības, invaliditāte u.c.) Pirmā iespaida veidošana.

Verbālā saskarsme: uzticamības veidošana, aktīvā klausīšanās, vajadzību izzināšana. Vingrinājumi.

Jautājumu uzdošanas tehnikas, mērķtiecīgs pielietojums. Pārmaiņu runas elementi. Individuāli vingrinājumi ar analīzi. Uzdevumi ar sekojošu grupas diskusiju.

Balss nozīmīgums: pamatlietas, kas ietekmē komunikācijas rezultātu.

Neverbālās valodas iespaids saskarsmes veidošanai un sarunas ietekmēšanai: ķermeņa valoda un žesti, acu kontakts un mīmika, atrašanās vieta un attālums.

Apgūtā pielietojums praktiskā vingrinājumā.

16 st apmācības kursā

Labas komunikācijas prasmes nozīme saskarsmē klientu apkalpošanā. Klienta vērtība sociālajā darba. Saskarsmes formas un uztvere. Ieteikumi saskarsmes veidošanai.

Izpratne par klienta personību un atbilstoša komunikācijas stila izvēle. Klienta specifikas ievērtēšana (atkarības, invaliditāte u.c.)

Kā izpaužas laba klientu apkalpošana ikdienā: Pieci Zelta pamatlikumi (lomu spēle). Efektīvi ieteikumi. Pirmā iespaida veidošana. 3 vingrinājumi un uzdevums.

Verbālā saskarsme: sarunas uzsākšana, klienta „atvēršana”, uzticamības veidošana, sarunas struktūra, aktīvā klausīšanās, vajadzību izzināšana, risinājuma meklēšana un vienošanās. Vingrinājumi, uzdevumi, tests.

Jautājumu uzdošanas tehnikas, mērķtiecīgs pielietojums un metodes (t.sk. SPIN modelis). Pārmaiņu runas elementi. Individuāli vingrinājumi ar analīzi. Uzdevumi ar sekojošu grupas diskusiju.

Balss nozīmīgums: pamatlietas, kas ietekmē komunikācijas rezultātu.

Neverbālās valodas iespaids saskarsmes veidošanai un sarunas ietekmēšanai („pateikt bez vārdiem”): ķermeņa valoda un žesti, acu kontakts un mīmika, atrašanās vieta un attālums

Praktiskās darbības analīze: lomu spēles ar videofilmēšanu: iespaida veidošana un saruna (vajadzību izzināšana ar jautājumiem). Situācijas analīze, secinājumi, ieteikumi. Izspēlētas 3 situācijas.

24 st apmācības kursā papildus tēmas:

Kontakts un saruna pa teflonu.

Balss iespaida izmantošanas vingrinājumi.

Iebildumu apstrādes tehnikas. Komunikācijas ar neapmierinātu klientu.

Uztraukuma un spriedzes mazināšana, lietas, kas palīdz saskarsmē.

Praktiskas nodarbības, t.sk. mājas uzdevuma analīze.

Pēc 2. dienas dalībnieki saņem mājas darba uzdevumu: gadījuma no prakses apraksts un rīcība ar jauniegūto zināšanu pielietojumu praksē. 3.dienā notiek tā izspēle un analīze grupā..  ar sava konkrēta gadījuma aprakstu un kopīgu tā analīzi 3.dienas nodarbībās.

Praktiskas lomu spēles ar videofilmēšanu: saskarsmes ar klientu veidošana, jautājumu pielietojums. Situācijas analīze, secinājumi, ieteikumi. Piedalās visi dalībnieki.

Semināra izmaksas:       650,- EUR par 8 astronomisko stundu programmu  (organizācija, pasniedzēji,  izdales materiāli) papildus: ceļa izdevumi degvielai un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās.

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences konflikta risināšanā. Rast izpratni par dažādiem konflikta cēloņiem un tā risināšanas veidiem, palīdzot atklāt katra speciālista personīgo stratēģiju, izmantojot praktiskus konflikta risināšanas paņēmienus. 

Programmas īss satura izklāsts: Mācību procesā tiks aplūkoti konfliktu cēloņi, veidi, konfliktā iesaistīto personu tipi, mijiedarbība, jūtu veidi un izpausmes. Tiks apgūtas konfliktu risināšanas metodes,...

Info ievietota: 16:27 / 27.10.2016
Uz klientu/personu orientētā pieeja sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes izmantot uz klientu/personu orientēto pieeju sociālā darba praksē, vēršot uzmanību uz šādām pieejām: profesionālā – kolēģu starpā, un palīdzošā – starp klienta sistēmām. 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem),  grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem, gadījumu analīzēm un testiem, kas interaktīvi palīdz veidot praktiskās iemaņas...

Info ievietota: 16:26 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām- attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas pieejas.

 Programmas īss satura izklāsts: Apmācības procesā  tiks aplūkotas atkarību raisošās vielas, to klasifikācija, atkarības vielu lietošanas ietekme  uz cilvēka...

Info ievietota: 16:22 / 27.10.2016
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām diagnosticēta hroniska saslimšana, t.sk., onkoloģiska, infekciju slimību u.c., par kurām personai nav noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem

Apmācību mērķis. Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  darbu  ar personām, kurām ir diagnosticēta hroniska saslimšana,  onkoloģiska, infekcijas( HIV, C hepatīts), tuberkuloze u.c. slimības t.sk. par kurām personai noteikta invaliditāte, kā arī ar šo personu tuviniekiem, sociālā darba praksē . Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas...

Info ievietota: 16:15 / 27.10.2016
Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē

Apmācību mērķis. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas un prasmes sadarbības veidošanā sociālā darba praksē. Attīstīt sociālo darbinieku spējas saskatīt sadarbības iespējas starpinstitucionālā un starpprofesionālā izpratnē. Mācīties saskatīt resursus sadarbībai visos sociālā darba prakses līmeņos (mikro, mezo, makro). 

Apmācību metodika: interaktīvas nodarbības ar īsām lekcijām (t.sk prezentācija ar slaidiem), grupu darbiem, diskusijām ar kopsavilkumiem, darbu pāros, vingrinājumiem un testiem, gadījumu...

Info ievietota: 16:13 / 27.10.2016